Certification

Implementácia nariadenia REACH v spoločnosti CMK, s.r.o.

Implementácia nariadenia REACH v spoločnosti CMK, s.r.o.

Názov projektu: Implementácia nariadenia REACH v spoločnosti CMK, s.r.o.
Kód projektu v ITMS2014+: 313030Q719
Miesto realizácie projektu: Žarnovica
Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

Operačný program: Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 3.3.1. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Schéma pomoci: Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

Harmonogram projektu:
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 09/2020

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je získanie Letter of Access pre celkom päť chemických látok v súlade s Vykonávacím naradením Komisie (EÚ) 2016/9 z 5. januára 2016 o spoločnom predkladaní a zdieľaní údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Žiadateľ je výrobcom monokryštalického a polykryštalického gáliumarzenidu (GaAs), ktorý sa používa prevažne v elektrotechnickom priemysle ako polovodičový materiál. Základnými surovinami na výrobu GaAs sú gálium (Ga), ktoré má spoločnosť už registrované, kovový arzén (As) a oxid boritý (B2O3) – registrácia týchto dvoch látok je predmetom žiadosti. Okrem nich žiadateľ plánuje získať LoA pre kyselinu boritú (H3BO3), ktorá je hlavnou surovinou pre výrobu oxidu boritého, peroxid vodíka (H2O2) a hydroxid sodný (NaOH), ktoré sú hlavnými chemickými látkami pre recykláciu gáliumarzenidových materiálov. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ je významným recyklátorom týchto látok v Európe, registrácia peroxidu vodíka a hydroxidu sodného je kľúčová pre jeho ďalšiu výrobnú činnosť. Projekt má väzbu na doménu inteligentnej špecializácie „Priemysel pre 21. storočie“ v zmysle Implementačného plánu a Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK). Podpora smeruje na odvetvie so stredne nízkou technologickou úrovňou (SK NACE 24 Výroba a spracovanie kovov). Miestom realizácie projektu je prevádzka žiadateľa v meste Žarnovica, okres Žarnovica.
Miesto realizácie: Žarnovica, okres Žarnovica